8:5ח׳:ה׳
1 א

וכפתחו עמדו - העמידה בדיבור ופירושו שתקו והחרישו וכן: עמדו לא ענו עוד. ויתכן שעמדו על רגליהם לכבוד התורה והעד: ויקומו על עמדם וכן אמרו חכמינו ז"ל: מימי משה ועד רבן גמליאל היו למדין מעומד.