8:4ח׳:ד׳
1 א

מגדל עץ - כדמות מגדל כאשר אנחנו עושים פה בבתי כנסיות.