7:5ז׳:ה׳
1 א

החורים - תרגום לבן חיור והוא עין מראה נכבד וממנו נקראו חורים.