5:8ה׳:ח׳
1 א

כדי בנו - ככחנו ודי לנו.

2 ב

ונמכרו לנו - פירש ואחר שהם נמכרו לנו, תמכרו אותם לגוים, לא טוב הדבר.