5:5ה׳:ה׳
1 א

כבשר אחינו בשרינו - אע"פ שאנו לוין מהם כי הכתוב אמר לא תהיה לו, כנשה והם כובשין בנותינו בחזקה.