5:4ה׳:ד׳
1 א

ויש, למדת המלך - בעבור המס שצוה המלך לתת לנו לוינו כסף, על שדותינו וכרמינו.