5:3ה׳:ג׳
1 א

ויש עורבים - משימין בערבון ונקחה דגן - מאחינו ברעב.