5:2ה׳:ב׳
1 א

רבים ונקחה דגן - מאשר נמצא ונאכל ונחיה, כי אין אחינו מעניקים אותנו.