5:16ה׳:ט״ז
1 א

ושדה לא קנינו - הכהנים אחיו עמו הנזכרים למעלה, באמרו אני ואחי.