5:15ה׳:ט״ו
1 א

הכבידו - חסר עול או משא.

2 ב

בלחם ויין אחר - הראוי במאכל אחד היה לוקחים, מהם שקלים ארבעים.