3:9ג׳:ט׳
1 א

חצי פלך - כטעם מחוז ותרגום שלשת הנפת תלתא פלכין לנפת דור אחד לפלך דור חד.