3:8ג׳:ח׳
1 א

ויעזבו ירושלם - מלשון חכמים מעזיבה. ויש אומרים: כי כן: עזוב תעזוב עמו.