3:5ג׳:ה׳
1 א

ואדיריהם לא הביאו צוארם בעבודת אדניהם - האדון והשר הממונה עליהם ממשפחתם.