3:30ג׳:ל׳
1 א

נגד נשכתו - כמו לשכתו, זה אומר בכה וזה אומר בכה.