3:3ג׳:ג׳
1 א

המה קרוהו - שמו קורותיו.

2 ב

ועל ידו - כענין איש על ידו לדגליהם, כטעם בעבור וכן ובעבור יד הבונים, החזיקו ידם פלוני ופלוני לבנות.