3:27ג׳:כ״ז
1 א

מדה שני - כמו שנית וכן אל בית הנשים שני.