3:13ג׳:י״ג
1 א

השפות - כמו האשפות ונמשך האל"ף בקמצות הה"א.