3:1ג׳:א׳
1 א

המה קדשוהו - הקדושה בלשונינו היא מעלה גדולה, על כן נקראה קדושה וכן יקדיש את ביתו קדש.