2:4ב׳:ד׳
1 א

ואתפלל אל אלהי השמים - וכבר התפללתי.