13:10י״ג:י׳
1 א

מניות הלוים - שצוה השם לתת להם.

2 ב

לא נתנה - על אחת ידבר כי המלה מיוחדת מן הרבות והם מניות.