10:36י׳:ל״ו
1 א

ולהביא את בכורי אדמתינו - כעומר ושתי הלחם.

2 ב

כל פרי עץ - הם הנזכרים בפסוק הגפן ותאנה ורמון ושאר העצים, והם שבעה מינים. וכן אמרו חז"ל: אין מביאין בכורים אלא משבעת המינין בלבד כענין ולקחת מראשית כל פרי האדמה.