10:35י׳:ל״ה
1 א

על קרבן העצים - שנים חלקים הכהנים הלוים והעם לכרות להביא העצים לעתים מזומנים, והענין מפורש בדברי חכמים.

2 ב

לבית אבותינו - פירוש שתבנוהו.