10:33י׳:ל״ג
1 א

שלישית השקל - נוסף על מחצית השקל לצורך הענינים הנזכרים.