1:7א׳:ז׳
1 א

חבול חבלנו - מן מחבלים כרמים ופירושו: שחתנו מצותיך.