6:3ו׳:ג׳
1 א

מדו. חלוק וחכמים אמרו שהוא חנוק כנגד מדתו:

a smock [Hebrew: middo] The Sages said [Yoma 23b] that this smock was tailored to his measurements [Hebrew: middato].

2 ב

על בשרו. כנוי לערוה וכן זב מבשרו:

on his flesh a euphemism for his genitals (as in, “a flowing from his flesh” [15:2])

3 ג

אשר תאכל האש.הנשאר מאכילת האש:

which the fire consumes i.e., which is left over from what the fire has consumed

4 ד

אצל המזבח. מחוץ לפאת מזרח:

beside the Altar by its eastern side