10:6י׳:ו׳
1 א

ראשיכם אל תפרעו. יש אומרים לגדל פרע:

Do not crinify your heads Some say that this denotes growing long hair.

2 ב

תפרומו. תקרעו והנכון שהוא מן בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ורבים אמרו מכוסה ואחרים אמרו מגולה והאמת דברי הקבלה:

do not cleave your garments i.e., do not tear your garments. This word is also found in the passage “he will wear torn clothes and his hair will grow wild” [13:45]. (Some say the former adjective means “covered”; others say it means “uncovered”; but the traditional meaning is correct.)

3 ג

ולא תמותו. מלת ולא מושכת עצמה כמו ולא למדתי חכמה וכן הוא ולא על כל העדה יקצוף כי אתם תכפרו בעדם:

so that you will not die “Not” takes a compound object here (compare “I have not learned knowledge, and understood holiness” [Proverbs 30:3]) as if Scripture had said “…and He not rage against the whole community”. The reason for such consequences is that the kohanim were needed to atone for the entire community.

4 ד

וטעם ואחיכם כל בית ישראל. תמצאנו רמוז בפרשת ראה אנכי:

your brethren the whole house of Israel The inclusion of Levites in the house of Israel is alluded to in the parasha of R’eh [Deuteronomy 12:17].