Ibn Ezra on Lamentations
Introduction הקדמה
1 א

אנשי אמת יבינו במדרשי קדמונינו הצדיקים, שהם נוסדים על קשט, וביציקת מדע יצוקים. וכל דבריהם כזהב וככסף, שבעתים מזוקקים. אכן מדרשיהם – על דרכים רבים נחלקים. מהם חידות וסודות, ומשלים גבוהים עד שחקים. ומהם להרויח לבות נלאות בפרקים עמוקים. ומהם לאמץ נכשלים, ולמלאות הריקים. על כן ידמו לגופות – טעמי הפסוקים, והמדרשים – כמלבושים בגוף דבקים. מהם כמשי דקים, ומהם עבים כשקים. ודרך פשט הוא הגוף, בדברים נבחרים ובחוקים. וכן אמרו שהמקרא כפשוטו, והדברים עתיקים. ואני אברהם בר מאיר מארץ מרחקים, הוצאתני מארץ ספרד חמת המציקים. וספרי אלו בגלותי – היו בידי מחזיקים, ויורוני לבאר ספרים, בטעמים מנופת מתוקים. וכן אפרש זאת המגלה אחרי הדקדוקים, ואיננה המגלה הנשרפת על יד יהויקים. כי לא נמצא שני דברי השם, אשר הם בספר ירמיה חקוקים. וכן כתוב (ירמיהו ל״ו:ב׳): "קח לך מגלת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דברתי אליך, על ישראל ועל יהודה ועל כל הגוים". ועוד כתוב: "מדוע כתבת עליה לאמר: בא יבא מלך בבל ותשחית את הארץ הזאת". ואין במגילת ספר איכה זכר בבל ולא מלכה.