4:9ד׳:ט׳
1 א

קראו - שב עתה להגיד דברי החיל הגדול, הבא על יהושפט.

2 ב

קדשו - הכינו.