4:8ד׳:ח׳
1 א

ומכרתי - הוסיף על המדה.

2 ב

ואת בנותיכם - שאינן יוצאות למלחמה.

3 ג

שבאים - גוי רחוק שהוא ממלכות שבא.