4:5ד׳:ה׳
1 א

אשר כספי וזהבי - שנתנו מלכי יהודה להם שוחד, או לפדיון השבויים ובני שלקחתם במלחמה, או בגניבה.