4:19ד׳:י״ט
1 א

מצרים, ואדום - היו שממה בימי נבוכדנצאר וזאת מצרים היום איננה הקדמונית.