3:4ג׳:ד׳
1 א

השמש - יספר קדרות שיהיה לשמש בהתחברה עם הירח והירח יקדר ויהיה אדום, זה יהיה בהיותו רחוק מראש התלי וזנבו קרוב משש מעלות, ולעולם הם אותות על מלחמות, והיה לאות כי ימותו עמים רבים.