3:3ג׳:ג׳
1 א

ונתתי - מנהג אנשי לשון הקודש כאשר יזכרו ב' דברים, יחל לספר דברי השני בתחילה ואחר כן ישוב אל הראשון באחרונה, כמו: לך יום אף לך לילה. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו. וככה זה: ונתתי דם בארץ ובשמים אש ותימרות עשן.