3:2ג׳:ב׳
1 א

וגם על העבדים - ששבו לתורת השם וככה השפחות.