2:7ב׳:ז׳
1 א

כגבורים, יעבטון - כמו יעותון וככה בלשון ישמעאל.