2:26ב׳:כ״ו
1 א

ואכלתם, ולא יבושו - הפך הובישו אכרים והם שנים שרשים והטעם אחד, וכמוהו: יעץ ועוצו עצה.