2:23ב׳:כ״ג
1 א

ובני - אמר יפת: כי המורה הוא הנביא שהוא מורה אותם בדרך צדק, על כן באה להם הטובה והזכיר מורה ומלקוש כמו: בלחי החמור חמור חמרתים שלשים עיירים ושלשים עיירים המבעיר את הבערה כי יבער איש. ולפי דעתי: שהוא כמו יורה ואמר את המורה לצדקה כמו: שמש צדקה ומרפא בכנפיה.

And the children: Yefet [ben Ali] said that the instructor (hamoreh) is the prophet that instructs them about the righteous path. And that is why good is coming to them. And it mentioned early rain (moreh) and late rain, as [in] (Judges 15:16), "With the jaw of an ass (chamor), mass (chamor) upon mass"...

2 ב

וטעם בראשון – בחדש הראשון כי לעולם יהיו בין זמן היורה שהוא כמו המורה ובין זמן המלקוש ימים רבים, ובחדש ראשון יבאו שניהם וזה במעשה נס וגם הוא: כי הגדיל ה' לעשות.