1:3א׳:ג׳
1 א

עליה - מזה הפסוק נשמע, כי הדור איננו מספר ידוע.