Ibn Ezra on Haggai
1:1א׳:א׳
1 א

בשנת - זה דריוש הפרסי שאמרו קדמונינו ז"ל, שהוא בן אסתר המלכה. אמר רבי משה: כי בחדש תחלת החדש בכל מקום. ואם כן למה כתב ביום אחד לחדש? והוא זרובבל בן רפיה אחי שאלתיאל מבני יכניה ובעבור שגדלו דודו שאלתיאל, קראו על שמו בנו, כמו ויהי לה לבן וככה ואלה בני מיכל בת שאול כי לא היה לה ולד רק גדלה אותם ויהוצדק אבי יהושע היה כהן גדול בבית ראשון כאשר נשרף, כי כן כתוב על כן ירש בנו מעלתו בצאת ישראל מגלות בבל, על כן לא שמש עזרא דודו בכהונה גדולה בימי יהושע גם בימי בנו ונכדו, ככתוב בספר עזרא.