22:1כ״ב:א׳
1 א

והאלהים נסה את אברהם. יש אומר כי הסמ''ך תחת שי''ן והה''א תחת האל''ף. וטעם כל הפרשה יכחישם רק נסה כמשמעו. ואנשי שקול הדעת אמרו כי הדעות הם שתים האחת דעת העתיד בטרם היותו והשנית דעת היש הנמצא וזה פי' נסה. גם כי עתה ידעתי. והגאון אמר שמלת נסה להראות צדקתו לבני אדם. גם מלת ידעתי כטעם הודעתי. והלא ידע זה הגאון כי בשעה שעקד בנו לא היו שם אפילו נעריו. ואחרים אמרו כי פי' והעלהו שם לעולה שיעלהו אל ההר וזאת תחשב לו לעולה. ואברהם לא ידע סוד הנבואה וימהר לשחוט אותו והשם אמר לו לא בקשתי זאת ואחרים אמרו הראה שתעלהו לעולה כמו והשקית אותם יין. והוצרכו אלא הגאונים לפי' האלה. כי יאמרו לא יתכן אחר שיצוה השם מצוה שיאמר אחר כן לא תעשנה. והנה לא שמו על לב הבכורים שהחליפם בלוים אחר שנה. ואחר שהכתוב אומר בתחלה והאלהים נסה את אברהם סרו כל הטענות והשם נסהו כדי שיקבל שכר

Some say we need to read with different spelling: נשא instead of נסה ‘Uplifted’ instead of ‘Test’. And I say, the content of the Parashah (the story) proves that נסה is a ‘Test’. And experts explain that נסה (Test) means - to know what exists in the present. And the Gaon (a Babylonian Jewish leader) explained that the purpose of the test was to show His righteousness to the people. But the Gaon surely knew that when Avraham bound his son, no one else was there. And others say “go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the heights” meant to be “make a sacrifice upon the mountain.” And not him for sacrifice. And Abraham did not know the secret of the prophecy, and he hurried to slaughter him, and God said to him, “I did not ask for this.” All these wise leaders needed their interpretations because they couldn't believe that God would command a Mitzvah and then change it. But all those leaders did not notice that there is a precedent for a change like that. In the case of commanding a role for the first born male child (Bamidbar ג – Nombers 3) He replaces them with the Levites one year later. (And my understanding is) that the text of the Torah uses “נסה" Test, and that is why we don't need to think that anything changed. God tested Avraham for the purpose of giving him a reward (and not for the purpose of commanding sacrifices or showing his righteousness).

2 ב

וטעם כי עתה ידעתי. כמו ואם לא אדעה. ועוד אפרש סודו בפסוק ידעתיך בשם. אם יעזרני השם יודע הנסתרות