9:16ט׳:ט״ז
1 א

ועמד על נפשם ונוח והרג. שמות הפעלים.