9:1ט׳:א׳
1 א

אשר שברו. כמו עיני כל אליך ישברו.

2 ב

ונהפך הוא. שם התואר מבנין נפעל.