5:5ה׳:ה׳
1 א

מהרו את המן. הנה הוא פועל יוצא ויתכן להיו' כך מהר המלט שמה והטעם מהר נפשך.