4:8ד׳:ח׳
1 א

אשר נתן. בנין נפעל והנו"ן מובלע בתי"ו.

2 ב

בשושן להשמידם. הטעם כתב דת אשר נתן להשמיד את כל אשר בשושן כי הוא עיר היהודים.