4:7ד׳:ז׳
1 א

פרשת מגזרת לפרוש להם שביאר לשרים דבר הכסף.

2 ב

ביהודים בעבור היהודים.

3 ג

לאבדם. הטעם למחות שמם.