4:4ד׳:ד׳
1 א

ותתחלחל. מגזרת חיל אחז יושבי פלשת מהפעלי' השניי' שם כפולים.