4:3ד׳:ג׳
1 א

ומספד. קינות.

2 ב

יוצע. מבנין הכבד הדגוש הנוסף והאות החסר הוא יו"ד כיו"ד אצוק מים, והנכון בעיני כי היו"ד שרש כיו"ד אשר יולד לו והוא מבנין הכבד הדגוש שלא נקרא פועלו. יש בדברי יחיד שהתך הוא דניאל והקרוב אלי כי לא נמשכו ימיו עד מלוך אחשורוש כי זקן היה ומעלת החכמה לא תסור.