3:8ג׳:ח׳
1 א

מפזר ומפרד בין העמים. שיפרד איש מעל אחיו כל כך היא רע כולו ולא די שדתיהם שונות אלא שלא ישמרו הדתים והחקים שיצוה המלך והנה כל עם ועם ישמרו חוץ מהן.

2 ב

אין שוה איננו דבר נכון או איננו תועלת.