3:2ג׳:ב׳
1 א

יכרע. וישתחוה ידועים ונכן מה שדרשו רז"ל כי צורת צלם וע"ז היו בבגדיו או על מצנפתו.