2:20ב׳:כ׳
1 א

אין אסתר מגדת מולדתה. למלך ולא לסריסים שהעמיד לפניה.

2 ב

באמנה מגזרת כאשר ישא האומן והוא שם כמו חכמה עצמה.